Logo Kultura Paryska 17 sierpnia 2017
H
Emanuel Halicz
Biografia
Publicysta, Historyk ur. 19 września 1921 r. we Lwowie zm. 26 lutego 2015 r. w Kopenhadze

Historyk, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego. Studia odbył na uniwersytecie we Lwowie, a następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1947 r. uzyskał stopień magistra historii, doktoryzował się w 1950 r., a habilitował w 1954 r. Od 1951 r. pracował w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR, w Wojskowej Akademii Politycznej oraz dodatkowo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1956-1970 był członkiem komisji do wydania źródeł z okresu powstania styczniowego przy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Nauk ZSRS. Zajmował się dziejami polskich powstań narodowych XIX wieku, opublikował wiele opracowań na ten temat. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na historii Polski i historii powszechnej XIX wieku.
W 1968 r. został usunięty z pracy w WAP, a w 1971 r. wyemigrował z rodziną do Danii. Na emigracji pracował na uniwersytetach w Odense i Kopenhadze. W 1972 r. został pozbawiony stopnia pułkownika przez ówczesnego ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W 1989 r. został zaproszony przez Polską Akademię Nauk, Uniwersytet Jagielloński i Towarzystwo Polonia na III Kongres Uczonych Polskiego Pochodzenia, ale odmówił przyjazdu. W 1994 r. przywrócono mu utracony stopień wojskowy oraz obywatelstwo.

Bibliografia:

Do ważniejszych prac E. Halicza należą:
Kwestia chłopska w Królestwie Polskim w dobie Powstania Styczniowego (1955).
Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego. T. 1-4, Warszawa 1960-1961.
Demokracja polska w powstaniu styczniowym: wybór źródeł, Wrocław 1961.
Nurty lewicowe w dobie polskich powstań narodowych 1794-1849: wybór źródeł, Wrocław 1961.
Geneza Księstwa Warszawskiego, studia, Warszawa 1962.
Koncepcje militarne powstania styczniowego i ich realizacja, Poznań 1963.
Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość ? [Józef Herman Pawlikowski]; do druku przygotował i wstępem opatrzył E. Halicz, Warszawa 1967.
Kościuszko i koleje historyczne tradycji kościuszkowskiej, Warszawa 1968.
Partisan Warfare in 19th Century Poland (1975).
Danish Neutrality during the Crimean War (1853-1856), (1977).
Russian policy towards the Scandinavian countries in 1856-1864, Washington 1985.
Russia and Denmark 1856-1864: a chapter of Russian policy towards the Scandinavian Countries, Copehagen 1990.
Aleksander Hercen i sprawa polska w latach posewastopolskiej wiosny (1856-1861), Kobenhavn 1994. 

POWRÓT DO POCZĄTKU »