Логотип Паризька Культура 2 czerwca 2020
A-Z
 
Anna Cichocka, Relacje między paryską „Kulturą” a krajem (1947-1973)

Wrocław 2008
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Wrzesińskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Magdalena Czoch, Kwestia ukraińska w pismach Jerzego Giedroycia. Od „Buntu Młodych” do „Kultury”

Warszawa 2007
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Władyki na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w zakresie dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Cichocka, Myśl polityczna paryskiej „Kultury” (1947-1975)

Wrocław 2003
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Karola Joncy w Katadrze Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ewa Lubiewa-Wieleżyńska, Józef Czapski i Jerzy Stempowski szkic portretu podwójnego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Mencwela na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego

Toruń 1999
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »