Логотип Паризька Культура 15 lipca 2020
A-Z
 
Maria Marciniak, Działalność Jerzego Giedroycia w latach 1947-1976. Próba monografii

Katowice 2009
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Barbary Gutkowskiej w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Mariusz Kubik, Wybrane zagadnienia publicystyki politycznej Juliusza Mieroszewskiego na łamach paryskiej „Kultury”

Katowice 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Hrebendy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Ewa Lubiewa-Wieleżyńska, Józef Czapski i Jerzy Stempowski szkic portretu podwójnego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Mencwela na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bartosz Matacz, Obraz zjednoczenia Niemiec w publicystyce „Kultury”

Wrocław 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda Gellesa w Instytucie Badań Niemcoznawczych i Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego

Toruń 1999
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Marek Moliński, „Kultura” paryska wobec zmian społeczno-politycznych Polski w latach 1947-1971

Poznań 1992

Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Robakowskiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »