Логотип Паризька Культура 2 kwietnia 2020
A-Z
 
Mariusz Kubik, Wybrane zagadnienia publicystyki politycznej Juliusza Mieroszewskiego na łamach paryskiej „Kultury”

Katowice 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Hrebendy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Ewa Lubiewa-Wieleżyńska, Józef Czapski i Jerzy Stempowski szkic portretu podwójnego

Warszawa 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Mencwela na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Bartosz Matacz, Obraz zjednoczenia Niemiec w publicystyce „Kultury”

Wrocław 1999
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Romualda Gellesa w Instytucie Badań Niemcoznawczych i Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Daria Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego

Toruń 1999
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej w Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Ewa Krazińska, Polska racja stanu według Jerzego Giedroycia

Olsztyn 1998
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Godlewskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

 

Dorota Dawid, Księstwo w Maisons-Laffitte. Rzeczywistość i legenda paryskiej „Kultury”

Kraków 1996
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Stępnia w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca wydana drukiem, Kraków 2000.

 

Sławomir Łukasiewicz, Jerzego Giedroycia walka o pamięć historyczną Polaków. Łamy „Kultury” w latach 1947-1957

Lublin 1996
Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego.

Krzysztof Jaśko, Działalność wydawnicza Instytutu Literackiego w Paryżu

Kraków 1993
Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Kocójowej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Izabella Sariusz-Skąpska, Polscy świadkowie gułagu. Literatura łagrowa 1939-1989

Kraków 1993
Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra Henryka Markiewicza w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marek Moliński, „Kultura” paryska wobec zmian społeczno-politycznych Polski w latach 1947-1971

Poznań 1992

Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Robakowskiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aleksandra Kosicka, Koncepcje polityczne Adolfa Bocheńskiego

Poznań 1990
Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Pajewskiego.

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »