Kultura 1962/07/177 - 08/178

Topografia wnętrza. Poezje

Tomik wierszy Adama Czerniawskiego, poety, tłumacza i nauczyciela akademickiego.

Wiersze

Zbiór wydany po śmierci poety, zawiera m.in. antysowiecki poemat „Bania z poezją”, a także przedmowę Weintrauba i poświęcony poecie wiersz Kazimierza Wierzyńskiego.

Na Nieludzkiej Ziemi

Przedruk opublikowanej w 1949 książki, w której Czapski opisuje losy Polaków po 17 września 1939 roku i formowanie się Armii Polskiej w ZSRR.

Człowiek wśród skorpionów

Wydana w pięćdziesiątą rocznicę śmierci biografia Stanisława Brzozowskiego, międzywojennego pisarza, teoretyka literatury, a także marksisty.

Od Witosa do Sławka

Zbiór artykułów publikowanych w „Naszym Przeglądzie” w latach 1926-1939 przedstawiających historię polityczną dwudziestolecia międzywojennego.

Król Popiel i inne wiersze

Tom wierszy obejmuje utwory napisane przez poetę głównie we Francji. Znajdują się w nim dwa cykle poetyckie, dwadzieścia wierszy oraz poemat.

Dziennik. T. II (1957-1961).

Drugi tom zbierający regularnie ukazujące się w „Kulturze” dzienniki Witolda Gombrowicza pochodzące z lat 1957-1961.

Rozmowy ze Stalinem

Jugosłowiański dysydent opisuje spotkania ze Stalinem, z których wyłania się też obraz zrywania z komunizmem byłego wiceprezydenta Jugosławii.

6 lat temu… (Kulisy polskiego października)

Dokumenty – zeszyt 11. Nieznane dokumenty z komentarzem uczestnika odwilży 1956, który zdecydował się wyemigrować do Francji, gdzie wydał książkę opisującą polski październik widziany oczyma partii.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.