Kultura 1965/03/209

Kultura 1965/07/213 - 08/214

Myśli niespodziewane

Zbiór aforyzmów i poezji Terca, który w rok po wydaniu książki w Instytucie Literackim został aresztowany za "twórczość antysowiecką".

Wybór wierszy

Zbiór wierszy wydany po otrzymaniu przez Iwaniuka, poety, tłumacza i krytyka, nagrody literackiej „Kultury” za rok 1964.

Wojna i sezon

Kontynuacja „Dzieciństwa i młodości Tadeusza Irteńskiego”, którego losy w tym tomie przypadają na okres pierwszej wojny i rewolucji rosyjskiej.

Inny świat. Zapiski sowieckie

Drugie wydanie powieści o łagrach sowieckich, napisanej przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na podstawie własnych przeżyć i doświadczeń z sowieckiego Jercewa.

Kosmos

Powieść niemal kryminalna, o akcji dynamicznej i plastycznych postaciach, dramatyczna, liryczna, miejscami humorystyczna, a więc wpisująca się i potwierdzająca główne założenia koncepcji pisarskiej autora "Ferdydurke".

Terror i rewolucja

Książka Lewickyj’ego pokazuje „historyczną funkcję” terroru na poszczególnych etapach ustroju sowieckiego. Zawiera dokładną analizę podwalin i zasad radzieckiego systemu.

Po stronie pamięci. Wybór esejów

"Po stronie pamięci” to książka która jest jawnym manifestem egzystencjalnym oznaczającym walkę z zapomnieniem i ze śmiercią, jako równoległymi czynnikami niszczenia ludzkości.

Olivia

Autorka, opierając się na swym doświadczeniu pracownicy społecznej, opisuje charakterystyczny przypadek kryzysu w życiu rodzinnym młodzieży amerykańskiej.

Gucio zaczarowany. Poezje

Kolejny tom wierszy stale rozwijającego się poety sukcesywnie wydawanego w Instytucie Literackim, który, co charakterystyczne, ułożony został w formie suity poetyckiej.

Poematy londyńskie i wiersze przedwojenne

W tomie zebrany został wybór wierszy z lat 1935-1953, który pozwala na ocenę dorobku poety, który od r. 1953 pisał – z sukcesem – po angielsku.

Maj 1926

W tym tomie „Dokumentów” zawarte zostały wspomnienia uczestnika zamachu majowego, stanowiące swoiste sprostowanie nieścisłości, głoszonych przez historyków PRL.

Odkupienie i inne opowiadania

Zbiór opowiadań (publikowanych wcześniej w „Kulturze”) Jurija Daniela (ps. Mikołaj Arżak), którego arbitralne aresztowanie było światowym skandalem.

Fragmenty wspomnień

Historia rozczarowań i powodów odejścia od komunizmu wybitnego pisarza i autora słynnej "Ciemności w południe", opisującej Wielką Czystkę w latach 1934-1939 w ZSRR.

Agonia reżymu w ZSSR

Żywa i barwna analiza aparatu państwowego i partyjnego ZSSR, pióra Gardera, francuskiego publicysty i wojskowego.

Bibliografia „Kultura” (1997–2000) „Zeszyty Historyczne” (1997–2010) Działalność wydawnicza (1997–2010) „Fragments” (1973–1979)

Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej pięciu
tomów „Bibliografii «Kultury»” (i „Zeszytów Historycznych”) Jana
Kowalika, Marii Danilewicz Zielińskiej oraz niżej podpisanych, a także
powstałej w początkach 1996 roku „Bibliografii «Zeszytów Historycznych» 1–110”1. I jest jej tomem ostatnim.

Bibliografia. „Kultura” (1974-1980), „Zeszyty Historyczne” (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980)

Dalszy ciąg opracowania tekstów opublikowanych przez Instytut Literacki w latach 1974-1980.

Bibliografia ZH. „Zeszyty Historyczne” 1–110 (1962–1994)

Wszystkie informacje bibliograficzne o „Zeszytach Historycznych” od początku działalności.

Bibliografia. „Kultura” (1981–1987), „Zeszyty Historyczne” (1981–1987), działalność wydawnicza (1981–1987)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki w latach 1981-1987.

„Kultura” 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 – maj 1959)

Bibliografia Instytutu Literackiego obejmująca okres od roku 1946 do maja roku 1959.

Bibliografia „Kultura” (1958-1973), „Zeszyty Historyczne” (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973)

Dalszy ciąg pracy podjętej przez Jana Kowalika.

Bibliografia. „Kultura” (1988–1996), „Zeszyty Historyczne” (1988–1996), działalność wydawnicza (1988–1996)

Opracowanie tekstów publikowanych przez Instytut Literacki.