Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

BOHDAN STRUMIŃSKI

Biografia


PUBLICYSTA
ur. 7 marca 1930 r. w Białymstoku
zm. 23 czerwca 1998 r. w Arlington (USA)
Pseudonim: A. Skiwski D. Bajurśkyj


Językoznawca, slawista, polonista, ukrainista, tłumacz.
Pochodził z polsko-ukraińskiej rodziny. Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Akademii Nauk Politycznych (1951) i polonistyki UW (1961). Po studiach asystent w Katedrze Języka Polskiego UW. Za próbę wysłania artykułu (opublikowanego w kilku ukraińskich czasopismach emigracyjnych) do londyńskiego „Timesa”, krytykującego politykę językową na Ukraińskiej SRR, został w 1963 r. aresztowany i skazany na 4,5 roku więzienia. Zwolniony z więzienia w 1966 r. został zatrudniony w attachacie wojskowym Ambasady USA w Warszawie jako nauczyciel języków polskiego i rosyjskiego oraz tłumacz tekstów prasowych.
Od 1968 r. był tłumaczem w redakcji biuletynu „Polish News Bulletin” Ambasad USA i Wielkiej Brytanii. W 1974 r. obronił doktorat na UW (Czasowniki polskie na -ywać/-awać/-ować na tle ogólnosłowiańskim; promotor: Witold Doroszewski). W 1975 r. wyjechał do USA, gdzie pozostał. W okresie 1979-1983 wykładowca Harvard Ukrainian Research Institute przy Harvard University. W 1979 r. wykładał też historię języka ukraińskiego na Yale University. W 1992 r. habilitował się na UW na podstawie dorobku naukowego. Został pochowany w Warszawie na cmentarzu Bródnowskim.

Od 1982 r. współpracownik Instytutu Literackiego w Paryżu. Publikował w „Kulturze” i „Zeszytach Historycznych” na tematy ukraińskie. 

Wybrane publikacje: T. Kozłow, Zagadnienia analizy danych statystycznych w pracach W. I. Lenina (przekład; 1951); A. M. Pankratowa, Pierwsza rewolucja rosyjska 1905-1907 r. (przekład; 1952); N. A. Kułagin, Zubożenie i masowa ruina chłopstwa w krajach Europy zachodniej (przekład; 1953); G. N. Jewstafjew, Współzawodnictwo socjalistyczne prawem i siłą napędową ekonomicznego rozwoju społeczeństwa radzieckiego (przekład; 1953); M. Smit, Położenie klasy robotniczej w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji po drugiej wojnie światowej (przekład; 1955); J. Plechanow, Przeciw rewizjonizmowi. Wybór artykułów (1958; przekład); Zeszyt próbny indeksu słowotwórczego do Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego (współautor; 1963); N. K. Krupska, O kształceniu politechnicznym (przekład; 1964); VIII Zjazd Komunistycznej Partii (bolszewików) Rosji marzec 1919: protokoły (przekład; 1966); F. R. de Lamennais Hugues, Wybór pism (przekład; 1970); Pseudo-Meleško. A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618: a study (1984); Lev Krevza's "A Defense of Church Unity" and Zaxarija Kopystens'kyj's "Palinodia", vol. 1-2, (redakcja; 1995); Linguistic interrelations in early Rus': Northmen, Finns and East Slavs (ninth to eleventh centuries) (1996); M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus', t. 7: The Cossack Age to 1625,  t.  9, cz. 1: The Cossack age, 1650-1653, (przekład; 1999, 2005);  Czeczenia-Iczkeria i Czeczeńcy okiem językoznawcy: esej naukowo-polityczny (2005).

Bibliografia
Kamela, Łesiów, Strumiński Bohdan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 44, Warszawa-Kraków 2006-2007, s. 442-444; W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. R. Stobiecki i S.M. nowi nowski, Łódź – Paryż 2015, s. 891.