Zeszyty Historyczne 46/1978

Odnalezione frazy:

str.3 : ZESZYT CZTERDZIESTY SZÓSTY ZESZYTY HISTORYCZNE INSTYTUT 9 LITERACKI PARYZ łr, 1978 p...
str.18 : studia historyczne u prof. Handelsmana i skupiały wokół siebie liczne grono kolegów i ko­leżanek...
str.61 : W dziale "Historiografia polska" 80 eksponatów obrazowało źródła historyczne, kroniki i zarysy...
str.84 : Urzędu Flanowania. -Relacja o początku stalinizmu w Polsce", Zeszyty Historyczne , Zeszyt 28, Paryż, 1974...
str.87 : PlanowaDia -Relacja o początku stalinizmu w Polsee", Ze!zyty Historyczne, Zesz. 28, Paryż, 1974. Przedruk w O...
str.109 : otwartą opo­zycją. Fakt ten ma znaczenie historyczne. Był to w istocie sukces moralny, bo w rzeczywistości...
str.129 : podzięko­wanie. Sprawa Henryka Kaweckiego Już po ukazaniu się mojej pracy, Zeszyty Historyczne zamieściły w nr...
str.143 : szeregach partii komunistycznej i OUN, "o której-to broszurze pisały te same Zeszyty Historyczne, które...
str.156 : . "Prawda o Ukraińskiej Organizacji Wojskowej", Zeszyty Historyczne, nr 30 z r. 1974. 16. Hans Roos, Polen...
str.159 : , Łódź, 1945. 19. Wanda Ładniewska-Blankenheimowa, ,;z. dwu ostatnich lat Boya", Zuzyty "historyczne, nr...
str.172 : . XII. 1973, "Historyczne przy­pomnienia i wnioski". 170...
str.240 : istnieje dzieło historyczne do którego nie zakradłyby się drobne błędy. Pewna ich ilość została skorygowana...
str.248 : Stanisławie Szahuni (Zeszyty Historyczne nr 45, str. 186-199) uzupełnić przypiskiem. W 1976 roku kpt. Szahunia...
str.226 : adresem redakcji -iż Zeszyty Historyczne są dziś najcie­kawszym czasopismem polskim na globie. Tzn. w...
str.232 : , naturalnie, najbłahsze przykła­dziki historyczne. Ja wiem. Nie warte może wzruszenia ramion. Ale zważmy że...
str.250 : . Szanowny Panie Redaktorze! Nawiązując do mego omówienia "17 wrzesien 1 Jego konsekwencje" ( 44-te Zeszyty...
str.256 : . Siemaszko: Uzupełnienia do jego artykułu ,,17 wrze -sień i jego konsekwencje" (Zeszyty Historyczne Nr 44...

Zeszyty Historyczne 51/1980

Odnalezione frazy:

str.3 : ZESzyT PIĘĆDZIESIĄTY PIERWSzy ZESZYTY HISTORYCZNE INSTYTUT ~ LITERACKI PARyz ~L 1980 p...
str.60 : rozumiem ludzkość -w sy­tuacji w jakiej się dziś znajdujemy. Wydarzenia historyczne są jedyne i...
str.61 : ideowej w oparciu o przykłady historyczne, których dość dowolny wybór irytuje przez uproszczenia i...
str.112 : , str. 148 . 45 . Opowiadanie Stanisława Paszula w artykule "Burza pod Wilnem", Zeszyty Historyczne nr...
str.113 : między Naczelnym Wodzem i dowódcą Armii Krajowej 1943·1944", Zeszyty Historyczne, nr 25, Paryż, 1973, str...
str.183 : . Babiński "Pre­zydent Raczkiewicz", Zeszyty Historyczne, Nr 47/1979, str. 128-48. 181...
str.201 : gdzie powstaje reżym sowiecki -bez wzglę­du na różnice geograficzne, historyczne i odmienność cech...
str.208 : -30. W moim opracowaniu (Zeszyty Historyczne, nry 23 do 26 z roku 1973) depesz Bora do Nacz. Wodza...
str.217 : rozrachunkach polsko­ukraińskich" (Zeszyty Historyczne Nr 46 ), Władysław Żeleński pisze: "Otóż komuniści nigdy...
str.236 : dosłownie w swych uwagach, pt. "Jeszcze o 'Kurierze z Warszawy'" (Zeszyty Historyczne Nr 49). Gen. Okulicki...
str.237 : . Jednakże dociekania historyczne nie mogą uchylać się od bardziej precyzyjnego ustalania, jaki mógł być tego...
str.238 : . nych stwierdzeń p. Domana Rogóyskiego (Zeszyty Historyczne Nr. 38 i 39). Dotąd bowiem spełniam...
str.241 : potrzasku dziejowym" (Zeszyty Historyczne Nr 48) i Odpowiedź Tadeusza Zenczykowskiego...
str.242 : narodowościowej (Zeszyty Historyczne Nr 48) i Odpowiedź Wł. Zeleńskiego . . 230 Tadeusz Leser: Sprostowanie dat...
str.219 : Wew­nętrznych, a ja je tylko prqtoczyłem ze wskazaniem źródła (Zeszyty Histo­ryczne nr 46, str. 138). Co gorzej...
str.224 : " {Zeszyty Historyczne Nr 48) prof . Wiktor Sukiennicki, omawiając książkę Jonasa Żmuidinasa "Commonwealth...
str.233 : Organizacji (UWO) Konowalca na rzecz Niemiec i ZSSR (Z1!$zyty Historyczne nr 30) słusznie zwraca uwagę na...
str.235 : Panie Redaktorze! W związku z artykułem śp. Zygmunta Godynia (Zeszyty Historyczne nr 49, str. 197...

Zeszyty Historyczne 44/1978

Odnalezione frazy:

str.3 : ZESZYT CZTERDZIESTY CZWARTY ZESZYTY HISTORYCZNE INSTYTUT ~ LITERACKI PARYZ JljL 1978 p...
str.36 : odrodzenia Polski, 1914-1918, "Zeszyty Historyczne" nr 16, Paryż, 1969; Problem niemiecki w świetle polityki...
str.53 : przez pewien czas wycofać dość dużo wojska na terytorium Węgier i Ru­munii" (Zeszyty Historyczne, Nr 37...
str.85 : (Przyczynki historyczne, Londyn, 1967, str. 380-381). Dowiedziałem się z niej, że Sosnkowski nie tylko...
str.149 : elementy akcji: strategiczne, etniczno-historyczne, polityczne (fede­racja czesko-polska), gospodarcze...
str.175 : do kraju okrężną drogą, z pominięciem terytorium 2. Por. Zeszyty Historyczne, zeszyt 39-ty, str. 156...
str.181 : teraz jego 4. Por. Zeszyty Historycme, zeszyt 43-ci, str. 177. 179...
str.183 : 6• Metropolita Visarion osiadł w Bukareszcie, gdzie niedługo 6. Por. Zeszyty Historyczne, zeszyt 39...
str.189 : . 488), oraz]~· Pużaka "Wspomnienia 1939-1945", (Zeszyty Historyczne Nr 41, 1977, str. 3-196. Zarówno...
str.201 : . Zapytuje: co .ze Stalina było w Leninie i w jakim stopniu? "Stalin", to nie tylko studium historyczne, to...
str.206 : , stąd konekcje Tyszkiewicza z dworem włoskim. Pewne znaczenie historyczne mogą mieć niektóre szczegóły...
str.209 : historii i historii literatury Piotra Kowalewskiego "Zarubieżnaja Rossija" (Zeszyty Historyczne, zeszyt 43...
str.210 : Polsee", Zeszyty Historyczne nr 43-ci, na str. 18, wiersz 12 od góry, przy nazwie "Krajowej Rady...
str.213 : .,Niepodległości"; Zygmunt Markiewicz: Ludzie starej Ukra­iny. Nowości historyczne. jmb: Bibliografia węgierska...
str.216 : . Dokumenty. Józef Frejlich: Trybuna. Recenzje. Anna Maria Cienciała: Interpretacje historyczne: Józef Beck...
str.219 : historyczne. B9gusław Miedziński: Sprostowanie spoza grobu (ze wstępem 217...
str.220 : -1914-1917). Przyczynki historyczne. Bogusław Miedziński: Ze wspomnień o Walerym Sławku (Uwagi wstępne...
str.223 : .-B. Truchan: "Burza" pod Wilnem; M. Pruszyński: Historyczne wywiady sprzed 40-tu laty; T. Katel­bach...
str.224 : Warszawskiego 1944; M. Mali­nowska: Cztery listy Gomułki; Polemiki, Recenzje, Listy do Redakcji. Zeszyty...

Zeszyty Historyczne 19/1971

Zeszyty Historyczne 14/1968

Odnalezione frazy:

str.3 : ZESZYT CZTERNASTY ZESZYTY HISTORYCZNE INSTYTUT ~ LITERACKI PARYZ ~L 1968 p...
str.5 : . 1962 stworzyliśmy Zeszyty Historyczne jako półrocznik W polityce redakcyjnej Zeszytów w pierwszym...
str.6 : drugi choćby prenumerator Kultury abonował Zeszyty wydawnic­two mogłoby stanąć na mocniejszych pod...
str.46 : tym, co opublikowane zostało jako przyczynki historyczne, przez lat nieomal dwadzieścia". Po­dobne...
str.62 : 1968. KORZYSTAŁEM Z NAST~PUJ~CYCH PRAC: SOSNKOWSKI Kazimierz: Materiały historyczne , Gryf, Londyn 1966...
str.63 : dokładniejsze rozważenie historyczne w całym zespole faktów. l. Wedle relacji min. Popi ela "rozka z dzienny pol...
str.87 : , najpełniejszą interpretację rozkazu nr 19 (por. "Materiały historyczne", str. 34-45). W szczególności podkreślił...
str.139 : : luźne zeszyty stanowiące komplet czasopis­ma "Życie" pod redakcją Stanisława Przyb yszewskiego a...
str.209 : RECENZJE Anna M. CIENCIAŁA INTERPRETACJE HISTORYCZNE: JOZEF BECK W ostatnim dziesięcioleciu ukazało...
str.240 : , resztek obozu piłsudczyków, b. legioni stów, sanatorów i senatorów. Ukazują ce się prace historyczne...
str.241 : Anna M. Cienciała: Interpretacje historyczne: Józef Beck . . 207 Piotr Wandycz: Kryzys polskiego...
str.219 : feracie prof. Roos analizuje historyczne tło polskiej demokracji, poświęcając główną uwagę...
str.234 : "Smutne Post-Pactum" (Zeszyty Historyczne Nr 13) na moje wspomnienie "17 Września 1939 r. w Sztabie...

Zeszyty Historyczne 29/1974

Odnalezione frazy:

str.3 : ZESZYT DWUDZIESTY DZIEWIĄTY ZESZYTY HISTORYCZNE INSTYTUT tf LITERACKI PARYŻ .L 1974 P...
str.7 : przepenetro-l. Michał Karaszewicz·Tokarzewski, "Jak powstała Armia Krajowa", Zeszyty Historyczne, Paryż 1964...
str.12 : 368-369. akże: Jerzy Michalewski, "Relacja o Delegaturze Rządu", Zeszyty Historycz e, Paryż 1973, nr...
str.37 : , ,,Dziennik działań niemieckiej 9 armii", Zuzyty Historyczne, nr 15, Paryż 1969, str. 79. 136. J. Garliński...
str.134 : 5 (127), 1958, su. 97-106; patrz też: tegoż same o autora Przyczynki Historyczne, Londyn, 1967), su...
str.137 : ), str. 369 i dalsze; oraz ,,Pokłosie Dyskusji", Zeszyty Historyczne Nr 16/1969, str. 226-227. 135...
str.138 : . Sie­maszko "Łączność Radiowa Sztabu N.W w okresie Powstania Warszaw­skiego", Zeszyty Historyczne, Nr 6/1964...
str.145 : . 5. Szczegóły patrz: "Retinger w Polsce", Zeuyty Historyczne, Nr 12/ 1967, str. 56 i dalsze. 143...
str.147 : T ak się tei. potem stało (patrz 6-e Zeszyty Historyczne, str. 79 ; 89). Tymczasem Pułkownik...
str.165 : historyczne. Dr Gruber, po szcze­gółowym omówieniu zadań oraz naszych braków i potrzeb, zgo­dził się objąć...
str.183 : pokazywał mi pierwsze zeszyty, przysłane do korekty. O ile wiem Mali­nowski wywiózł z Polski całość...
str.211 : słupy" w Nrze 105·6 i "Krwią czy myślą" w Nrze 115. 9. Zeszyty Historyczne nr 26 (1973, str. 179. 10...
str.238 : uznania a ogromu pracy włożonej w reda­gowanie tak cennego kwartalnika jakim są Zeszyty Historyczne. Ks...
str.239 : temat mjr. Hubal-Dobrzańskiego (Zenyty Historyczne nr 24, str, 213-214; nr 26, str. 236-237, oraz Nr 28...
str.240 : kapitanem Szabunią" -Zeszyty Hi&toryc:me Nr 2 strona 136 donoszę, że major artylerii Bronisław Blumski, 10...
str.242 : -Mostwinem w spra 'e majora Hubal-Do­rzańskiego (Zeszyty Historyczne Nry 24, 26, 28) .. 237 Zygmunt Szumdda...
str.227 : ., ,,Materiały do studiów nad bistońografią P.RL. w okresie bistoru najnowszej". Zuzyty Historyczne, Zeszyt 22...

Zeszyty Historyczne 31/1975

Odnalezione frazy:

str.3 : ZESZYT TRZYDZIESTY PIERWSZY ZESZYTY HISTORYCZNE INSTYTUT 'ł LITERACKI PARYż + 1975...
str.9 : Wileńską, zapowiadającą że Polska wraca na swe historyczne tereny nie prawem podboju, lecz pod hasłem...
str.11 : koniecz­noŚĆ w oparciu o najlepsze tradycje historyczne dawnej Rzeczy­pospolitej, w dostosowaniu ich do...
str.12 : nie tylko przez tradycje historyczne, ale i przez rzeczywistość bieżącą, wymagała się jednak później...
str.21 : Polsko-Litewska są to dwa ter­miny historyczne wymagające pewnych zastrzeżeń. Zastrzeżeniem mniejszej...
str.22 : zwykle rozciągany wstecz na lat niemal pół tysiąca, mimo że uważne badania historyczne daje całkiem...
str.52 : Instytut Literacki w Paryżu wydaje prace historyczne w serii Zeszyty Historyczne. Numer 22-gi z 1972 roku...
str.61 : dawne i dokumenty historyczne MSZ, słusznie pytali co zrobimy z akta­mi jak ugrzęźniemy w piachu, a to...
str.131 : ludzi idealnie nadających się do takiej roboty, którzy w Polsce prowadzili wojskowe biuro historyczne. W...
str.173 : RP w latach 1941-43" (29-te Zeszyty Historyczne) . Praca ta jest w pierwszym rzędzie oparta na...
str.203 : Stefan BENEDYKT KIJOWSKIE "POPRAWKI HISTORYCZNE" Wspomnienia Wiktora Tomira Drymmera -myślę o...
str.213 : 4. Medvedev Roy, Lets historia judge. 5. Zeszyty Historyczne, 1973, nr 23, str. 17. 211...
str.214 : , publikacje literackie, memoriały adresowane do KC, opracowania historyczne. Te akcje odbywały się nie bez...
str.241 : ................ 171 Stefaa Benedykt: Kijowskie "poprawki historyczne" 201 RECENZJE Józef Lewandowski: Pół-opozycyjność...
str.221 : stalinizm 8. Zeszyty Historyczne, 1974, nr 30, str. 16·23. 219...
str.222 : rozważań na temat przyczyn stalinizmu, autor widzi następujące historyczne przyczyny. Po pierwsze...