Przeskocz artykuł

Regulamin przekazywania i przyjmowania darowizn przez Fundację Kultury Paryskiej

Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn wpłacanych bezpośrednio na konto Fundacji, online oraz za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

§ 1 Postanowienia ogólne

Odbiorcą darowizn jest Fundacja Kultury Paryskiej z siedzibą w Krakowie (31-137), ul. Henryka Siemiradzkiego 21/1. KRS: 0000472791, NIP: 7010391394 (zwana dalej „Fundacją”) która może przyjmować je od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych lub darowizn usług.
Osobą uiszczającą darowiznę może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej Darczyńcą.
Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Fundacji. Patrz: Statut FKP, rozdział 2.
Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.

§ 2 Darowizny pieniężne

Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:

  1. przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska.
  2. przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe fundacji”.
  3. wpłat można dokonywać w polskich złotych (PLN) w Euro oraz z dolarach amerykańskich (USD).

- Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayPro SA (PayPro) - podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198). Jest on wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
- Wpłaty można przekazywać 24 godziny na dobę.
- Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez PayPro SA.
- Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.

§ 3 Darowizny rzeczowe

Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail: kultura@kultura.fr).
Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
W przypadku, gdy rzeczy będące przedmiotem darowizny będą nieprzydatne z punktu widzenia celów statutowych, Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 4 Darowizny usług

Chęć przekazania darowizny usługi na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail).
Termin i miejsce realizacji darowizny usługi i jej warunki zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
Darczyńca jest zobowiązany do podania wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
Przekazanie darowizny powinno zostać stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą.
W przypadku, gdy usługa będąca przedmiotem darowizny będzie nieprzydatna z punktu widzenia celów statutowych Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 5 Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja Kultury Paryskiej zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres: ul. Henryka Siemiradzkiego 21/1, 31-137 Kraków, lub pisząc na adres e-mail: kultura@kultura.fr. Patrz też: Polityka Bezpieczeństwa, Klauzula informacyjna dla użytkownika.
Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora danych.
Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 6 Obowiązki Fundacji jako instytucji obowiązanej

Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja jest instytucją obowiązaną na podstawie przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (,,Wymogi AML”) i przy spełnieniu warunków określonych w Wymogach AML może być zobowiązana (jak również operator płatności może być zobowiązany) przeprowadzić kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności i może w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać jej dokonanie w zależności od zakwalifikowania Darczyńcy do danej grupy ryzyka.
W szczególności w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z Wymogów AML, Fundacja może być zobowiązana wobec niektórych Darczyńców do zastosowania i dokumentowania środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących w szczególności: identyfikację Darczyńcy oraz weryfikację jego tożsamości, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym w szczególności badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, a w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, przekazywania informacji o transakcjach objętych ustawowym obowiązkiem przekazania informacji do właściwego organu informacji finansowej lub składania zawiadomień o transakcjach podejrzanych do właściwych organów.
Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że Fundacja w sytuacjach wynikających z Wymogów AML, ma prawo i obowiązek wynikający z tych Wymogów AML przechowywać oraz przekazywać do właściwych organów wszelkie dane Darczyńcy oraz dokonywanych przez niego transakcji bez jego dodatkowej zgody oraz bez obowiązku poinformowania go o przekazaniu takich danych.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 r.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony