Przeskocz artykuł

Polityka bezpieczeństwa

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych przez Fundację Kultury Paryskiej z siedzibą w Krakowie, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Kultury Paryskiej z siedzibą w Krakowie.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA KULTURY PARYSKIEJ z siedzibą w Krakowie przy ul. Henryka Siemiradzkiego 21/1, 31-137 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472791 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, KRS posiadającą numer REGON 146823837, NIP 7010391394. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych
 • Dane użytkowników rejestrujących się na kulturaparyska.com, których to podanie jest niezbędne do rejestracji w Serwisie i możliwości korzystania z Serwisu. Do danych tych należy adres e-mail, przynależność do danej organizacji oraz imię i nazwisko.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

Dane tej kategorii będą przetwarzane przez okres korzystania przez użytkownika z Serwisu.

Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 • Wszystkie dane osobowe przez Fundację Kultury Paryskiej z siedzibą w Krakowie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  • a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
  • b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
  • c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
  • e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  • f) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
  • g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
  • h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 • 3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 • 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do zastosowania środków organizacyjnych i technicznych, zabezpieczających zbiór przed dostępem osób nieupoważnionych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • 3. Podmiot, o którym mowa w ust.1, jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim reguluje to zawarta umowa.
 • 4. W przypadkach opisanych w ust. 1, 2 i 3, odpowiedzialność za ochronę przetwarzanych danych osobowych spoczywa na administratorze danych osobowych, co nie wyłącza w żadnym przypadku odpowiedzialności podmiotu, z którym zawarto umowę, z tytułu przetwarzania danych niezgodnie z ustawą.
 • 5. Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe przetwarzane we własnych zbiorach tylko osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

 • 1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Prawa użytkowników serwisu

 • 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w formie dowolnie wybranej przez użytkownika serwisu. 
 • 2. Użytkownikom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Postanowienia końcowe

 • 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką znajdują zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 
 • 2. Wszelkie zmiany Polityki mogą być wprowadzane tylko na podstawie zarządzeń Administratora.
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony