"З приводу статтi Ю. Лободовського ""Против марива минувшини"""

Крила, № 3 (7) __.07.1952 sygnatura: 1952_2_022

Autor referuje poglądy Józefa Łobodowskiego, dotyczące kwestii granicy polsko-ukraińskiej i związanego z tym konfliktu. Ocena poglądów Łobodowskiego dokonana przez Jarwicza nie odbiega zasadniczo od generalnie krytykowanego przez Ukraińców polskiego punktu widzenia, polegającego na patrzenia na problem „ przez pryzmat bohaterów Sienkiewicza”.