Zofia Hertz i Jerzy Giedroyc. Maisons-Laffitte, dom przy av. Corneille. Lipiec 1953 r. / Sygn. FIL00149
FOT. HENRYK GIEDROYC

IV Edycja Konkursu - 2020

2021-01-11 11:06:32

Zakończyła się IV. edycja Konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundację Kultury Paryskiej na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Jury – w składzie: Bogumiła Berdychowska, prof. Rafał Habielski, Wojciech Sikora, prof. Rafał Stobiecki, dr Marek Żebrowski – postanowiło nie przyznawać nagród w tej edycji. Jury postanowiło przyznać WYRÓŻNIENIE w kategorii pracy doktorskiej Panu MARCINOWI FRENKELOWI za pracę pt. „Koncepcje paryskiej „Kultury” a polska polityka wschodnia w latach 1989–2014’’. Praca została obroniona na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Nagroda wynosi 7.000 PLN (brutto).

Organizatorzy
Fundacja Kultury Paryskiej i Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura -
Anna Bernhardt i Wojciech Sikora, Maisons-Laffitte, 6 stycznia 2021 r.

***

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu. Prace obronione w latach 2020-2021 mogą być nadsyłane do 30 października 2021 r. Przypominamy regulamin konkursu.

REGULAMIN

Regulamin Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie, związane tematycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu, „Kulturą” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.
§ 1.
1. Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.
2. Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA oraz Fundacja Kultury Paryskiej.
§ 2.
W Konkursie oceniane są w osobnych kategoriach:
a) prace magisterskie;
b) rozprawy doktorskie.
§ 3.
1. Ocenie będą podlegać prace i rozprawy napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym.
2. Do Konkursu prace i rozprawy zgłaszają ich Autorzy.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, związane merytorycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli (przede wszystkim Jerzego Giedroycia) oraz twórców związanych z Instytutem Literackim.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś (ULB).

Prosimy – w takich przypadkach – o przesłanie w wersji elektronicznej przetłumaczonego na język polski (lub angielski) streszczenia i recenzji prac.

5. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

§ 4.
1. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października roku danej edycji: w wersji elektronicznej na adres kultura@kultura.fr, i w wersji papierowej na adres:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja

2. Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
d) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.
3. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
4. Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w sieci Internet, bez wynagrodzenia.
5. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą oceniane.
6. Organizator nie zwraca złożonych prac.
§ 5.
1. Nadesłane wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
§ 6.
1. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Jury, powoływanemu przez Zarząd Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA, zwanemu dalej Jury, które dokonuje oceny zgłoszonych prac oraz typuje kandydatów do Nagrody.
2. Z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu w skład Jury wchodzą:
1) Bogumiła Berdychowska;
2) dr hab. Rafał Habielski;
3) Wojciech Sikora;
4) prof. Rafał Stobiecki;
5) dr Marek Żebrowski.
3. Skład Jury może być zmieniany decyzją Zarządu Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA.
§ 7.
1. Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
1) zgodności z tematem;
2) umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
3) trafności i sposobu interpretacji tematu;
4) nowatorstwa i oryginalności;
5) sprawności stylistycznej;
6) atrakcyjności dla czytelników.
2. Zasady pracy Jury określa odrębny regulamin.
§ 8.
1. Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
2. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).
3. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
4. Jury może podjąć decyzję o:
a) przyznaniu nagrody głównej autorowi jednej pracy magisterskiej i autorowi jednej pracy doktorskiej;
b) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach;
c) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach i przyznać nagrodę lub nagrody specjalne w wysokości, których suma nie przekroczy 17.000 PLN.
5. Decyzja Jury Konkursu ogłaszana jest nie później, niż do 31 grudnia roku danej edycji Konkursu.

Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA
Fundacja Kultury Paryskiej

Materiały powiązane