Zdjęcie
Zofia Hertz, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński. Maisons-Laffitte, 1987 / Sygn. FIL00463
FOT. BOHDAN PACZOWSKI

VIII. Edycja Konkursu SILK i FKP

2024-02-22 12:04:04

Ogłaszamy VIII. Edycję Konkursu Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej im. Wojciecha Sikory na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.
Autorów prac magisterskich i doktorskich bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji. Opiekunów naukowych i wszystkich, którym leży na sercu rozwój badań nad historią Instytutu Literackiego prosimy o jak najszersze udostępnianie informacji o Konkursie.
Prace obronione w latach 2023-2024 mogą być nadsyłane do końca 2024 roku.

REGULAMIN

Regulamin Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie, związane tematycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu, „Kulturą” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

§ 1.

1. Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.
2. Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA oraz Fundacja Kultury Paryskiej.

§ 2.

W Konkursie oceniane są w osobnych kategoriach:
a) prace magisterskie;
b) rozprawy doktorskie.

§ 3.

1. Ocenie będą podlegać prace i rozprawy napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym.
2. Do Konkursu prace i rozprawy zgłaszają ich Autorzy.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dotyczące:
a). działalności Instytutu Literackiego w Paryżu („Kultura”, „Zeszyty Historyczne”, Biblioteka Kultury)
b). biografii Jerzego Giedroycia i podejmowanych przezeń przedsięwzięć
c). biografii i twórczości osób współpracujących z Instytutem Literackim
d). zagadnień mieszczących się w obszarze zainteresowań Instytutu Literackiego i Jerzego Giedroycia.
Decyzję o zakwalifikowaniu pracy, bądź jej odrzuceniu podejmuje Jury zwykłą większością głosów.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś (ULB). Prosimy – w takich przypadkach – o przesłanie w wersji elektronicznej przetłumaczonego na język polski (lub angielski) streszczenia i recenzji prac.
5. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

§ 4.

1. Prace należy nadsyłać w terminie do 31 grudnia 2024 r.: w wersji elektronicznej na adres kultura@kultura.fr, i w wersji papierowej na adres:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja
2. Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie dwóch recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
d) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.
3. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
4. Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w Internecie, bez wynagrodzenia.

5. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą oceniane.
6. Organizator nie zwraca złożonych prac.

§ 5.

1. Nadesłane wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

§ 6.

1. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Jury, powoływanemu przez Zarząd Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA, zwanemu dalej Jury, które dokonuje oceny zgłoszonych prac oraz typuje kandydatów do Nagrody.
2. Z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu w skład Jury wchodzą:
1) Bogumiła Berdychowska
2) Anna Bernhardt
3) Rafał Habielski
4) Rafał Stobiecki
5) Marek Żebrowski.
3. Skład Jury może być zmieniany decyzją Zarządu Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA.

§ 7.

1. Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
– zgodności z tematem;
– umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
– trafności i sposobu interpretacji tematu;
– nowatorstwa i oryginalności;
– sprawności stylistycznej;
– atrakcyjności dla czytelników.
2. Zasady pracy Jury określa odrębny regulamin.

§ 8.

1. Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
2. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).
3. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
4. Jury może podjąć decyzję o:
a) przyznaniu nagrody głównej autorowi jednej pracy magisterskiej i autorowi jednej pracy doktorskiej;
b) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach;
c) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach i przyznać nagrodę lub nagrody specjalne w wysokości, których suma nie przekroczy 17.000 PLN.
5. Decyzja Jury Konkursu zostanie ogłoszona do 1 lutego 2025 r. 

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA
Fundacja Kultury Paryskiej

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony