Zdjęcie
Daniel Beauvois, Strasbourg 2014, fot. You Tube / Sygn. sm00300
© INSTYTUT LITERACKI

Powiązane postacie:

Biografia


Daniel Beauvois

Pisarz, Publicysta, Historyk
ur. 9 maja 1938 r. w Annezin-les-Béthune (Francja)
Pseudonim: Daniel Beauvois

Pisarz, Publicysta, Historyk slawista, profesor Uniwersytetu Lille III i Uniwersytetu Paryż I.
Studiował historię i slawistykę na Uniwersytecie Lille III. Po studiach przez kilka lat uczył języka rosyjskiego w szkole średniej (1964-1968) oraz prowadził wykłady z historii kultury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Lille III (1967-1968).
W latach 1969-1972 przebywał w Polsce i był dyrektorem Centrum Kultury Francuskiej przy Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 1973-1978 pracował w Paryżu w sekcji historii nowożytnej i współczesnej Krajowego Centrum Badań Naukowych (CNRS). W tym okresie uzyskał na Uniwersytecie Paryż I stopień doktora (1977). Krótko (1978-1979) wykładał na Uniwersytecie Nancy II, następnie był profesorem na Uniwersytecie Lille III (1979-1994), gdzie m.in. kierował Centrum Studiów nad Kulturą Polską.
Od 1994 r. jest profesorem w Uniwersytecie Paryż I Panthéon-Sorbonne i dyrektorem Ośrodka Historii Narodów Słowiańskich. Jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Międzynarodowej Akademii Słowiańskiej w Kijowie oraz wielu prestiżowych francuskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Société Française d'Études du XVIII siécle, Société d'Histoire Moderne et Contemporaine, Société Française des Études Ukrainiennes, Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu i Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Warszawie.
Zajmuje się przede wszystkim historią kultury i oświaty oraz historią stosunków społecznych na dawnych polskich kresach wschodnich w XIX stuleciu, jest znawcą i badaczem historii Ukrainy.
 
Główne publikacje książkowe:
 • Le Centenaire de la Commune de Paris. Le socialisme français et ľEurope Centrale. Actes du colloque organisé par le Centre ďEtudes de la Civilisation Française de ľUniversité de Varsovie, avril 1971 (redakcja, 1972);
 • Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie (1987);
 • Les confins de l'ancienne Pologne: Ukraine, Lituanie, Biélorussie XVIe-XXe siècle (redakcja 1988);
 • La Constitution Polonaise du 3 mai 1791 et les idées françaises (1991);
 • Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, t. 1: Uniwersytet Wileński, t. 2: Szkoły podstawowe i średnie (1991);
 • Stosunki polsko-francuskie w czasie dziwnej wojny, (1991);
 • Antoni Taront, Wspomnienia emigranta polskiego z północnej Francji, (współredakcja 1994);
 • Histoire de la Pologne (1995);
 • Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 1863-1914 (1996);
 • Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 (2005,  wyd. 2 - 2011);
 • Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832 (2010);
 • Mes pierres de lune. Essai d'autobiographie professionnelle (2014).
Ważniejsze artykuły w języku polskim:
 • Moja przygoda z Kresami, „Ruch Literacki” 30 (1989), nr 4/5, s. 281-291;
 • Szczyt mikołajczykowskich represji antyszlacheckich na Ukrainie 1849-1852 [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1990;
 • Północna Francja a sprawa polska w latach 1830-1833 [w:] Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne, militaria, Europa wobec powstania, Warszawa 1990;
 • Świadomość obywatelska u ziemian polskich na terenach litewsko-ruskich, „Krytyka” nr 40, 1993, s. 128-132;
 • Mit „kresów wschodnich”, czyli jak mu położyć kres [w:] Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wrocław 1994;
 • Stosunki społeczno-etniczne na Ukrainie prawobrzeżnej w końcu XIX i na początku XX wieku (propos książki „Walka o ziemię na Ukrainie 1863-1914”), „Przegląd Wschodni” 3 (1994), nr 4, s. 619-637;
 • Czego Jan Potocki szukał w Czeczeni?, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza” 30 (1995), s. 49-56;
 • Religie a narody w walce rosyjsko-polskiej na Ukrainie prawobrzeżnej w latach 1863-1914, „Przegląd Historyczny” 88 (1997), nr 1 s. 73-94;
 • Europejskość Mickiewicza przed opuszczeniem Litwy (Mickiewicz europeen en Lituanie), „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 4 (1998), s. 7-20;
 • Rzeź humańska. Począwszy od „Sofiówki”, poprzez „Hajdamaków” aż do „Snu srebrnego Salomei”, „Twórczość” 55 (1999, nr 10, s. 80-92;
 • Spory historyków (Francja, Rosja, Polska) wokół Ukrainy-Rusi [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 1, Lublin 2000, s. 32-52;
 • Oni i inni: pamiętnikarze polscy na kresach wschodnich w XX wieku, „Przegląd Wschodni” 7 (2001), nr 1, s. 185-204;
 • Coraz mniej Jaśnie Oświecony Książę - kurator wileński [w:] Czartoryscy - Polska - Europa . Historia i współczesność, Kraków 2003, s. 42-52;
 • Polacy w oczach Francuzów w latach 1764-1849, „Echa Przeszłości” 7 (2006), s. 41-52;
 • Trójkąt ukraiński 1793-1914. Szlachta, carat i lud na Podolu, Wołyniu i Kijowszczyźnie [w:] Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?, Kraków 2006, s. 43-58;
 • Dzieje Polski w badaniach historyków francuskich w XX wieku [w:] O nas bez nas”. Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, Poznań 2007, s. 49-67.
Od lat 80. XX w. publikował na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”.
 
Bibliografia
 • Autobiografia i teksty wybrane, przeł. R. Zaborowski, wstęp L. Zasztowt, Warszawa 2017.
 • Anielstwo i imperializm. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois, „Zeszyty Historyczne” z. 85, 1988, s. s. 3-12;
 • Bywam głosem wołającym na puszczy. Z Danielem Beauvois rozmawia Jan Strękowski, „Odra” 40 (2000), nr 7/8, s. 4-8;
 • Byłem skazany na oryginalność. Rozmowa przeprowadzona przez Agatę Żmudzińską-Judycką, „Roczniki Stacji Naukowej PAN w Paryżu” 4 (2001), s. 213-219;
 • Trzeba o tym mówić. Rozmowa z prof. Danielem Bevaouis. Rozmowę przeprowadził Stanisław Bereś, „Zeszyty Literackie” 8 (1990), z. 31, s. 108-118;
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony