Zygmunt Hertz / Sygn. min07

Zygmunt Hertz / Wojciech Karpiński