Zdjęcie
Ogród zimowy. Maisons-Laffitte, 1955. / Sygn. FIL00054
© INSTYTUT LITERACKI

Ogłaszamy VI. edycję konkursu

2022-01-03 11:55:35

Ogłaszamy rozpoczęcie VI. edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Zachęcamy do nadsyłania prac obronionych w latach 2021-2022. Termin: 30 października 2022 r. Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN
Regulamin Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie, związane tematycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu, „Kulturą” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.

§ 1.
1. Celem Konkursu jest pobudzanie w środowisku naukowym zainteresowania historią działalności Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli i twórców, w tym przede wszystkim Jerzego Giedroycia.
2. Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA oraz Fundacja Kultury Paryskiej.

§ 2.
W Konkursie oceniane są w osobnych kategoriach:
a) prace magisterskie;
b) rozprawy doktorskie.

§ 3.
1. Ocenie będą podlegać prace i rozprawy napisane i obronione w roku danej edycji Konkursu lub w roku poprzedzającym.
2. Do Konkursu prace i rozprawy zgłaszają ich Autorzy.
3. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace, związane merytorycznie z działalnością Instytutu Literackiego w Paryżu i „Kultury” oraz biografiami i dorobkiem ich założycieli (przede wszystkim Jerzego Giedroycia) oraz twórców związanych z Instytutem Literackim.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane również prace, które powstały w innych niż Polska krajach, szczególnie z obszaru Ukraina-Litwa-Białoruś (ULB). Prosimy – w takich przypadkach – o przesłanie w wersji elektronicznej przetłumaczonego na język polski (lub angielski) streszczenia i recenzji prac.
5. Pracę można zgłosić do konkursu tylko jeden raz.

§ 4.
1. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października roku danej edycji: w wersji elektronicznej na adres kultura@kultura.fr, i w wersji papierowej na adres:
​​​​Association Institut Litteraire KULTURA
91, avenue de Poissy
78600 Le Mesnil-le-Roi
Francja

2. Do nadesłanej pracy dołączyć należy:
a) kopie 2 recenzji pracy w przypadku pracy doktorskiej (autor pracy magisterskiej może dostarczyć kopie recenzji, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane);
b) streszczenie nadesłanej pracy (maximum 5400 znaków ze spacjami),
d) życiorys autora pracy, zawierający jego dane kontaktowe.
3. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
4. Autorzy prac, z chwilą ich przekazania na Konkurs, upoważniają Organizatorów Konkursu do opublikowania wyboru z nich – w ilości nie większej, niż 30 proc. tekstu – drukiem bądź w formie elektronicznej w Internecie, bez wynagrodzenia.
5. Prace dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będą oceniane.
6. Organizator nie zwraca złożonych prac.

§ 5.
1. Nadesłane wnioski są sprawdzane pod względem formalnym przez Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

§ 6.
1. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Jury, powoływanemu przez Zarząd Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA, zwanemu dalej Jury, które dokonuje oceny zgłoszonych prac oraz typuje kandydatów do Nagrody.
2. Z dniem ogłoszenia niniejszego Regulaminu w skład Jury wchodzą:
1) Bogumiła Berdychowska;
2) dr hab. Rafał Habielski;
3) Wojciech Sikora;
4) prof. Rafał Stobiecki;
5) dr Marek Żebrowski.
3. Skład Jury może być zmieniany decyzją Zarządu Stowarzyszenia Instytut Literacki KULTURA.

§ 7.
1. Jury ocenia nadesłane prace pod względem:
- zgodności z tematem;
- umiejętności posługiwania się warsztatem naukowym i znajomości dotychczasowego dorobku badawczego;
- trafności i sposobu interpretacji tematu;
- nowatorstwa i oryginalności;
- sprawności stylistycznej;
- atrakcyjności dla czytelników.
2. Zasady pracy Jury określa odrębny regulamin.

§ 8.
1. Nagroda główna w kategorii prac magisterskich wynosi 7.000 (siedem tysięcy) PLN (brutto).
2. Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN (brutto).
3. Od wypłaconej sumy potrącany jest podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307).
4. Jury może podjąć decyzję o:
a) przyznaniu nagrody głównej autorowi jednej pracy magisterskiej i autorowi jednej pracy doktorskiej;
b) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach;
c) odstąpić od przyznania nagrody głównej w jednej lub obydwu tych kategoriach i przyznać nagrodę lub nagrody specjalne w wysokości, których suma nie przekroczy 17.000 PLN.
5. Decyzja Jury Konkursu ogłaszana jest nie później, niż do 31 grudnia roku danej edycji Konkursu.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Instytut Literacki KULTURA
Fundacja Kultury Paryskiej

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony