Sygn.
© INSTYTUT LITERACKI

Statut Fundacji Kultury ParyskiejPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Kultury Paryskiej”, zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” z siedzibą w Le Mesnil-le-Roi (zwane dalej „Fundatorem”) aktem notarialnym z dnia 1 lipca 2013 roku działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Kraków.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie lub zakłady, a także łączyć się ze spółkami, fundacjami lub innymi podmiotami.

§ 7

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

Celami działania Fundacji są:

a)     propagowanie w społeczeństwie kultury i sztuki, w szczególności będących przejawem działalności polskich środowisk emigracyjnych;

b)     wspieranie inicjatyw promujących demokrację oraz przestrzeganie praw człowieka w Europie, a w szczególności w Polsce, Europie Wschodniej i Centralnej;

c)      upowszechnianie dorobku i dokonań Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” w Paryżu oraz jego zabezpieczenie i utrwalenie.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)     wydawanie publikacji, organizowanie wystaw, sesji naukowych oraz konferencji związanych w szczególności z działalnością Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” oraz z propagowaniem demokracji i prawami człowieka;

b)     przyznawanie stypendiów badawczych;

c)      pomoc w inwentaryzacji zbiorów Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” i stworzeniu elektronicznej wersji tych zbiorów;

d)     umożliwienie dostępu do archiwów i zbiorów Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” szerszemu kręgowi odbiorców poprzez zarząd zgromadzonymi w tych archiwach i zbiorach materiałami;

e)     inicjowanie programów szkoleniowych i naukowych mających na celu w szczególności popularyzację dorobku Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura”;

f)       opiekę nad dziedzictwem Instytutu Literackiego „Kultura” na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;

g)     prowadzenie działalności gospodarczej, wspomagającej realizację celów statutowych Fundacji;

h)     współpracę z innymi podmiotami w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 10

1.      Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 4.000 złotych (cztery tysiące złotych).

 

2.      W ramach wkładu pieniężnego Fundatora, kwota 3.000 złotych (trzy tysiące złotych) przeznaczona jest na bezpośrednią realizację celów statutowych Fundacji, natomiast kwota 1.000 zł przeznaczona jest na działalność gospodarczą wspierającą cele statutowe Fundacji.

 

3.      Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania, a pochodzące w szczególności z:

a)     darowizn, spadków lub zapisów;

b)     dotacji lub subwencji;

c)      dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;

d)     dochodów z posiadanych przez Fundację środków pieniężnych;

e)     dochodów ze zbiórek lub imprez publicznych;

f)       działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji jej celów statutowych.

§ 12

1.      Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. Fundusze celowe mogą być przeznaczone, zgodnie z wolą darczyńcy lub spadkodawcy, na konkretny zakres statutowej działalności Fundacji.

 

2.      Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów lub dotacji, mogą być spożytkowane na wszelkie cele statutowe Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W wypadku powołania do dziedziczenia, Fundacja przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innym wypadku Fundacja spadek odrzuca.

§ 14

1.      Fundacja prowadzi swoją gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2.      Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGAN FUNDACJI

 

§ 15

1.      Organem Fundacji jest Zarząd.

 

2.      Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych każdorazowo przez Fundatora.

 

3.      Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i organizuje działalność Zarządu.

 

4.      Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji lub w razie odwołania go ze stanowiska przez Fundatora.

 

5.      Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo karno-skarbowe.

 

6.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje Fundację w stosunkach zewnętrznych.

 

7.      Zarząd może dokonywać wszelkich czynności prawnych oraz czynności faktycznych związanych z działalnością Fundacji.

§ 16

1.      Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a)     realizacja celów statutowych;

b)     prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;

c)      reprezentowanie Fundacji w stosunkach prawnych;

d)     przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji;

e)     zatrudnianie pracowników;

f)       przyjmowanie wolontariuszy;

g)     wyznaczanie pełnomocników do kierowania określonym zakresem działalności fundacji;

h)     podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziału, filii lub zakładu Fundacji;

i)       podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji ze spółkami, fundacjami lub innymi podmiotami;

j)       uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu lub innych regulaminów wewnętrznych Fundacji;

k)     dokonywanie zmian w Statucie, na zasad określonych w Rozdziale VI Statutu.

§ 17

1.      Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.

 

2.      Decyzje zapadają większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

3.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

4.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać każdy członek zarządu lub pełnomocnik, bez konieczności reprezentacji łącznej.

 

5.      Zarząd może podejmować wszelkie środki zmierzające do urzeczywistnienia celów statutowych Fundacji, w tym mające na celu usprawnienie organizacyjne działania Fundacji lub funkcjonowania Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 18

1.      Fundacja może prowadzić w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami działalność gospodarczą, w rozmiarach wspierających realizację celów statutowych Fundacji.

2.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a)     wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

b)     wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);

c)      wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

d)     pozostała działalność wydawnicza (PKD 59.19.Z);

e)     działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

f)       działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

g)     działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);

h)     działalność bibliotek (PKD 91.01.A);

i)       działalność archiwów (PKD 91.01.B);

j)       działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

k)     działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);

l)       restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A).

§ 19

Wszelkie dochody pochodzące z działalności gospodarczej będą przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

 

§ 20

1.      Wszelkich zmian w Statucie dokonuje Zarząd.

 

2.      Zarząd dokonuje zmian w Statucie z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora.

 

3.      Decyzja o zmianie Statutu powinna zostać uchwalona przez Zarząd jednomyślnie.

 

4.      Zmiana Statutu może dotyczyć także celów statutowych Fundacji oraz sposobów i środków ich realizacji.

 

ROZDZIAŁ VII

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 21

1.      Zarząd jednomyślnie podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia wszystkich celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania jej środków finansowych i całego majątku.

 

2.      Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd lub likwidator przez Zarząd powołany.

 

3.      Majątek Fundacji, w razie likwidacji, zostaje przeznaczony na pokrycie zobowiązań Fundacji, a w pozostałym zakresie na cele zbieżne z celami dla których Fundacja została ustanowiona.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

1.      Dla skutecznej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną Fundacją lub innym podmiotem, którego działalność jest zbieżna z działalnością Fundacji.

 

2.      Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd jednomyślnie.

 

3.      Statut wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

                      SPRAWOZDANIA FINANSOWE