Piotr Wandycz / Sygn. FIL00359
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


PIOTR STEFAN WANDYCZ


U źródeł paktu Skirmunt-Beneš
„Kultura”, 1958, nr 11 (133)

Sojusz polsko-francuski z 1921 r.
„Kultura”, 1959, nr 11 (145)

Studium stosunków polsko-sowieckich
„Kultura”, 1962, nr 6 (176)

Trzy dokumenty: przyczynek do zagadnienia wojny prewencyjnej
„Zeszyty Historyczne”, 1963, z. 3       

Nieznane listy Petlury do Piłsudskiego
„Zeszyty Historyczne”, 1965, z. 8

Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920
„Zeszyty Historyczne”, 1967, z. 12

Odezwa Rządu Tymczasowego z marca 1917 r. a interwencja angielska
„Zeszyty Historyczne”, 1969, z. 15

Jeszcze o misji Jerzego Potockiego w 1933 roku
 „Zeszyty Historyczne”, 1970, z. 18

Sprawa Józefa Becka jako attaché wojskowego w Paryżu
„Zeszyty Historyczne”, 1972, z. 22

August Zaleski, minister spraw zagranicznych RP w świetle wspomnień i dokumentów
„Zeszyty Historyczne”, 1980, z. 52