Biblioteczka

Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Grażyna Pomian „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976”
Pobierz materiał [PDF] - „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976” t.1
Pobierz materiał [PDF] - „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976” t.2

„Stare roczniki „Kultury”, z których artykuły znajdują się w niniejszej antologii, są uzupełniającym, lecz niezbędnym źródłem informacji o społeczeństwie polskim okresu triumfującego totalitaryzmu, nadziei październikowych, letargu gomułkowskiego i schyłkowego okresu komunizmu. Dorobek „Kultury” przedstawia po dzień dzisiejszy bezcenną wartość, choćby z tego względu, że najbliższy krąg współpracowników Jerzego Giedroycia nie zamknął się w getcie emigracyjnym ani w horyzoncie polskiego zaścianka, lecz - przeciwnie - uważnie obserwował zachodzące przemiany w świecie, stając się świadkiem i komentatorem swej epoki. [...]
Antologia „Kultury” została [...] zawężona do polityczno-społecznych problemów kraju, stąd też tytuł wyboru. W jej skład wchodzą również artykuły omawiające miejsce Polski w Europie, a szczególnie jej stosunki z sąsiadami. Tematycznemu ograniczeniu antologii towarzyszyła cezura czasowa. [...] Mimo, że przez te wszystkie lata cel pisma pozostawał ten sam: szerzenie wolnej myśli i walka o niepodległość i mimo jednorodności kierownictwa - linia redakcyjna ulegała jednak zmianom. Wyznaczała ją sytuacja polityczna, układy emigracyjne, a następnie opozycyjne, zależała ona również od składu najbliższych współpracowników Jerzego Giedroycia”.
(Grażyna Pomian, fragment wstępu)

Teksty wybrała i opatrzyła wstępem Grażyna Pomian.

Książka ukazała się w 1999 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

***
Dziękujmy lubelskiemu Wydawnictwu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za zgodę na udostępnienie książki.

***
Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia
Pobierz materiał [PDF] - Krzysztof Pomian - W kręgu Giedroycia

„Tytuł tej książki ma dwa znaczenia. Jeśli za nazwiskiem autora postawić przecinek i wyróżnić je krojem czcionki - całość będzie znaczyć, że mowa o Jerzym Giedroyciu i niektórych przynajmniej jego współpracownikach. Jeśli przecinka brak, a nazwisko autora łączy się graficznie z tytułem, znaczy to, że sam autor należy do kręgu Giedroycia i pisze z tej perspektywy. Oba odczytania są zasadne. Zresztą część zebranych tu szkiców ukazała się pierwotnie w „Kulturze”. Portrety osób żyjących, rozbiory dzieł literackich czy malarskich i wspomnienia pośmiertne spotykają się tu z zarysem historii Instytutu Literackiego o charakterze bardziej akademickim. Te rzeczy rodzajowo różne powstawały w różnych okresach, w różnych językach, dla różnych czytelników”. (fragment przedmowy)

Książka ukazała się w 2000 r. nakładem wydawnictwa „Czytelnik”.

Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

„National Review” - numer poświecony pamięci Jamesa Burnhama

Wydanie specjalne dwutygodnika „National Review” z 11 września 1987 r. poświęcone pamięci Jamesa Burnhama. 
W numerze opublikowano m.in. wspomnienie o  J. Burnhamie autorstwa Jerzego Giedroycia.

Mirosław Adam Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę.
Pobierz materiał [PDF]

Mirosław Adam Supruniuk, Zobaczyć inną Polskę. Pomoc Paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja. 

Ze wstępu Autora: (...) Pomysł niniejszej rozprawy zrodził się około 1995 roku i był efektem kilkuletnich studiów nad różnymi aspektami historii Instytutu Literackiego oraz rozmów z Redaktorem Jerzy Giedroyciem. Przygotowanie i zebranie materiału źródłowego znajdującego się niemal wyłącznie w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, było możliwe dzięki pomocy Redaktora (stypendium Instytutu Literackiego w Paryżu), paryskich instytucji i fundacji (...) Dzięki hojności tych instytucji mogłem przebywać kilkakrotnie, w latach 1992-1997, w Paryżu i prowadzić poszukiwania w archiwum „Kultury” i Bibliotece Polskiej. Ogromną pomoc okazali mi zarówno wszyscy współpracownicy „Kultury”, do których się zwróciłem, jak i pracownicy Instytutu Literackiego (...) .
Rozprawa została w roku 2000 przedstawiona Radzie Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu i uzyskała pozytywną ocenę. Oddaję ją do druku po jedenastu latach ze świadomością, że jej główne tezy – pomimo dużej liczby publikacji poświęconych działalności Instytutu Literackiego – nie zdezaktualizowały się. Tekst niniejszej książki, w porównaniu z tekstem rozprawy doktorskiej, pomniejszony został o rozdział na temat współpracy Instytutu Literackiego z Kongresem Wolności Kultury (...) oraz rozdział dotyczący „Fragments” i prób wydawania „Kultury” w Stanach Zjednoczonych. (...)  Zasadniczy rozdział rozprawy, poświęcony bezpośredniej pomocy dla intelektualistów w Polsce, wydaję bez zmian i uzupełnień, ze świadomością, że wiedza na temat dorobku Instytutu Literackiego jest obecnie znacznie obszerniejsza niż w roku 2000 (...)
 

wyd. Towarzystwo Przyjaciół Archwium Emigracji, Toruń 2000-2011.

Udostępniamy za zgodą Autora.

Dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego”
Pobierz materiał [PDF]

W 2013 r. z okazji 60. rocznicy powstania Biblioteki „Kultury” Tygodnik Powszechny wydał dodatek specjalny poświęcony Instytutowi Literackiemu. Publikacja ukazała się 6 stycznia 2013 r. 

Andrzej Stanisław Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”
Pobierz materiał [PDF] - Giedroyc i „Kultura”

Jerzy Giedroyc w powojennym półwieczu stworzył i redagował najważniejsze polskie pismo, wydał arcydzieła nowoczesnej literatury polskiej i myśli politycznej, wreszcie w istotny sposób przyczynił się do obalenia komunizmu. Dla Giedroycia wolność polityczna narodu i jego kultura są nierozdzielne. O Redaktorze „Kultury” i ludziach, których wokół niej skupiał, opowiada ta książka”.
Giedroyc i „Kultura” autorstwa Andrzeja Stanisława Kowalczyka to znakomite kompendium wiedzy o Redaktorze Giedroyciu, Instytucie Literackim i kręgu twórców, to lektura obowiązkowa dla każdego początkującego pasjonata historii.
Tom ukazał się nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego, Wrocław 1999, w serii: A to Polska właśnie.    

Książkę udostępniamy w ramach projektu Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Katalog biblioteczki