Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Powrót na początek bloku opisu
Przeskocz blok listy elementów biblioteczki
Basil Kerski, Andrzej S. Kowalczyk, „Realiści z wyobraźnią Kultura 1976-2000 wybór tekstów"
Pobierz materiał [PDF] - „Realiści z wyobraźnią Kultura 1976-2000 wybór tekstów" t.1
Pobierz materiał [PDF] - „Realiści z wyobraźnią Kultura 1976-2000 wybór tekstów" t.2

Pod względem chronologicznym antologia jest kontynuacją „Wizji Polski na łamach Kultury 1947-1976” opracowanej przez Grażynę Pomian. Jej formuła jest jednak inna: ukazuje „Kulturę” jako pismo podejmujące najważniejsze problemy polityczne i społeczne w wymiarze globalnym. Najważniejsze bez wątpienia były sprawy polskie, ale Jerzy Giedroyc nigdy nie tracił z pola widzenia kontekstu światowego.

Z utworów literackich uwzględniono jedynie eseistykę jako gatunek szczególnie dla „Kultury” ważny, pismo było bowiem przez pięćdziesiąt lat mekką polskiego eseju. Oczywiste ograniczenia zmusiły Autorów antologii do zrezygnowania z wielu znakomitych artykułów i szkiców. Być może jednak i te opublikowane zachęcą Czytelnika do sięgnięcia po numery „Kultury”.

Teksty wybrali i opatrzyli wstępem: Basil Kerski i Andrzej S. Kowalczyk
Książka ukazała się w 2007 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

***
Dziękujmy lubelskiemu Wydawnictwu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za zgodę na udostępnienie książki.

***
Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Grażyna Pomian „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976”
Pobierz materiał [PDF] - „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976” t.1
Pobierz materiał [PDF] - „Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976” t.2

„Stare roczniki „Kultury”, z których artykuły znajdują się w niniejszej antologii, są uzupełniającym, lecz niezbędnym źródłem informacji o społeczeństwie polskim okresu triumfującego totalitaryzmu, nadziei październikowych, letargu gomułkowskiego i schyłkowego okresu komunizmu. Dorobek „Kultury” przedstawia po dzień dzisiejszy bezcenną wartość, choćby z tego względu, że najbliższy krąg współpracowników Jerzego Giedroycia nie zamknął się w getcie emigracyjnym ani w horyzoncie polskiego zaścianka, lecz - przeciwnie - uważnie obserwował zachodzące przemiany w świecie, stając się świadkiem i komentatorem swej epoki. [...]
Antologia „Kultury” została [...] zawężona do polityczno-społecznych problemów kraju, stąd też tytuł wyboru. W jej skład wchodzą również artykuły omawiające miejsce Polski w Europie, a szczególnie jej stosunki z sąsiadami. Tematycznemu ograniczeniu antologii towarzyszyła cezura czasowa. [...] Mimo, że przez te wszystkie lata cel pisma pozostawał ten sam: szerzenie wolnej myśli i walka o niepodległość i mimo jednorodności kierownictwa - linia redakcyjna ulegała jednak zmianom. Wyznaczała ją sytuacja polityczna, układy emigracyjne, a następnie opozycyjne, zależała ona również od składu najbliższych współpracowników Jerzego Giedroycia”.
(Grażyna Pomian, fragment wstępu)

Teksty wybrała i opatrzyła wstępem Grażyna Pomian.

Książka ukazała się w 1999 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

***
Dziękujmy lubelskiemu Wydawnictwu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za zgodę na udostępnienie książki.

***
Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia
Pobierz materiał [PDF] - Krzysztof Pomian - W kręgu Giedroycia

„Tytuł tej książki ma dwa znaczenia. Jeśli za nazwiskiem autora postawić przecinek i wyróżnić je krojem czcionki - całość będzie znaczyć, że mowa o Jerzym Giedroyciu i niektórych przynajmniej jego współpracownikach. Jeśli przecinka brak, a nazwisko autora łączy się graficznie z tytułem, znaczy to, że sam autor należy do kręgu Giedroycia i pisze z tej perspektywy. Oba odczytania są zasadne. Zresztą część zebranych tu szkiców ukazała się pierwotnie w „Kulturze”. Portrety osób żyjących, rozbiory dzieł literackich czy malarskich i wspomnienia pośmiertne spotykają się tu z zarysem historii Instytutu Literackiego o charakterze bardziej akademickim. Te rzeczy rodzajowo różne powstawały w różnych okresach, w różnych językach, dla różnych czytelników”. (fragment przedmowy)

Książka ukazała się w 2000 r. nakładem wydawnictwa „Czytelnik”.

Książkę udostępniamy w ramach programu „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

„National Review” - numer poświecony pamięci Jamesa Burnhama

Wydanie specjalne dwutygodnika „National Review” z 11 września 1987 r. poświęcone pamięci Jamesa Burnhama. 
W numerze opublikowano m.in. wspomnienie o  J. Burnhamie autorstwa Jerzego Giedroycia.

Mirosław Adam Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę.
Pobierz materiał [PDF]

Mirosław Adam Supruniuk, Zobaczyć inną Polskę. Pomoc Paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja. 

Ze wstępu Autora: (...) Pomysł niniejszej rozprawy zrodził się około 1995 roku i był efektem kilkuletnich studiów nad różnymi aspektami historii Instytutu Literackiego oraz rozmów z Redaktorem Jerzy Giedroyciem. Przygotowanie i zebranie materiału źródłowego znajdującego się niemal wyłącznie w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, było możliwe dzięki pomocy Redaktora (stypendium Instytutu Literackiego w Paryżu), paryskich instytucji i fundacji (...) Dzięki hojności tych instytucji mogłem przebywać kilkakrotnie, w latach 1992-1997, w Paryżu i prowadzić poszukiwania w archiwum „Kultury” i Bibliotece Polskiej. Ogromną pomoc okazali mi zarówno wszyscy współpracownicy „Kultury”, do których się zwróciłem, jak i pracownicy Instytutu Literackiego (...) .
Rozprawa została w roku 2000 przedstawiona Radzie Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu i uzyskała pozytywną ocenę. Oddaję ją do druku po jedenastu latach ze świadomością, że jej główne tezy – pomimo dużej liczby publikacji poświęconych działalności Instytutu Literackiego – nie zdezaktualizowały się. Tekst niniejszej książki, w porównaniu z tekstem rozprawy doktorskiej, pomniejszony został o rozdział na temat współpracy Instytutu Literackiego z Kongresem Wolności Kultury (...) oraz rozdział dotyczący „Fragments” i prób wydawania „Kultury” w Stanach Zjednoczonych. (...)  Zasadniczy rozdział rozprawy, poświęcony bezpośredniej pomocy dla intelektualistów w Polsce, wydaję bez zmian i uzupełnień, ze świadomością, że wiedza na temat dorobku Instytutu Literackiego jest obecnie znacznie obszerniejsza niż w roku 2000 (...)
 

wyd. Towarzystwo Przyjaciół Archwium Emigracji, Toruń 2000-2011.

Udostępniamy za zgodą Autora.

Dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego”
Pobierz materiał [PDF]

W 2013 r. z okazji 60. rocznicy powstania Biblioteki „Kultury” Tygodnik Powszechny wydał dodatek specjalny poświęcony Instytutowi Literackiemu. Publikacja ukazała się 6 stycznia 2013 r. 

Powrót na początek listy elementów biblioteczki
Przeskocz blok katalogu biblioteczki

Katalog biblioteczki

Powrót na początek bloku katalogu biblioteczki
Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony