Biblioteczka

Biblioteczka dość swobodnie i szeroko obejmuje tematykę historii Instytutu Literackiego. Przede wszystkim można tu korzystać z książek wydawanych w serii „W kręgu paryskiej Kultury”. Są dostępne (jak wszystkie inne) bezpłatnie.

Udostępniamy tu też różne publikacje związane z ludźmi i działaniem Instytutu Literackiego, są to rzeczy bądź wyczerpane, bądź trudno dostępne. Z nadzieją, że będą użyteczne, zachęcamy do korzystania i nadsyłania nam sugestii na temat uzupełnień.

Mirosław Adam Supruniuk: Zobaczyć inną Polskę.
Pobierz materiał [PDF]

Mirosław Adam Supruniuk, Zobaczyć inną Polskę. Pomoc Paryskiego Instytutu Literackiego dla Polski w latach 1946-1990. Koncepcje i realizacja. 

Ze wstępu Autora: (...) Pomysł niniejszej rozprawy zrodził się około 1995 roku i był efektem kilkuletnich studiów nad różnymi aspektami historii Instytutu Literackiego oraz rozmów z Redaktorem Jerzy Giedroyciem. Przygotowanie i zebranie materiału źródłowego znajdującego się niemal wyłącznie w archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, było możliwe dzięki pomocy Redaktora (stypendium Instytutu Literackiego w Paryżu), paryskich instytucji i fundacji (...) Dzięki hojności tych instytucji mogłem przebywać kilkakrotnie, w latach 1992-1997, w Paryżu i prowadzić poszukiwania w archiwum „Kultury” i Bibliotece Polskiej. Ogromną pomoc okazali mi zarówno wszyscy współpracownicy „Kultury”, do których się zwróciłem, jak i pracownicy Instytutu Literackiego (...) .
Rozprawa została w roku 2000 przedstawiona Radzie Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu i uzyskała pozytywną ocenę. Oddaję ją do druku po jedenastu latach ze świadomością, że jej główne tezy – pomimo dużej liczby publikacji poświęconych działalności Instytutu Literackiego – nie zdezaktualizowały się. Tekst niniejszej książki, w porównaniu z tekstem rozprawy doktorskiej, pomniejszony został o rozdział na temat współpracy Instytutu Literackiego z Kongresem Wolności Kultury (...) oraz rozdział dotyczący „Fragments” i prób wydawania „Kultury” w Stanach Zjednoczonych. (...)  Zasadniczy rozdział rozprawy, poświęcony bezpośredniej pomocy dla intelektualistów w Polsce, wydaję bez zmian i uzupełnień, ze świadomością, że wiedza na temat dorobku Instytutu Literackiego jest obecnie znacznie obszerniejsza niż w roku 2000 (...)
 

wyd. Towarzystwo Przyjaciół Archwium Emigracji, Toruń 2000-2011.

Udostępniamy za zgodą Autora.

Dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego”
Pobierz materiał [PDF]

W 2013 r. z okazji 60. rocznicy powstania Biblioteki „Kultury” Tygodnik Powszechny wydał dodatek specjalny poświęcony Instytutowi Literackiemu. Publikacja ukazała się 6 stycznia 2013 r. 

Andrzej Stanisław Kowalczyk: Giedroyc i „Kultura”
Pobierz materiał [PDF] - Giedroyc i „Kultura”

Jerzy Giedroyc w powojennym półwieczu stworzył i redagował najważniejsze polskie pismo, wydał arcydzieła nowoczesnej literatury polskiej i myśli politycznej, wreszcie w istotny sposób przyczynił się do obalenia komunizmu. Dla Giedroycia wolność polityczna narodu i jego kultura są nierozdzielne. O Redaktorze „Kultury” i ludziach, których wokół niej skupiał, opowiada ta książka”.
Giedroyc i „Kultura” autorstwa Andrzeja Stanisława Kowalczyka to znakomite kompendium wiedzy o Redaktorze Giedroyciu, Instytucie Literackim i kręgu twórców, to lektura obowiązkowa dla każdego początkującego pasjonata historii.
Tom ukazał się nakładem Wydawnictwa Dolnośląskiego, Wrocław 1999, w serii: A to Polska właśnie.    

Książkę udostępniamy w ramach projektu Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Marek Żebrowski: Dzieje sporu - „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 1947 - 1956
Pobierz materiał [PDF]

Dzieje sporu - „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 1947-1956, to nieco zmieniona wersja pracy doktorskiej autora. M. Żebrowski obronił ją w 2006 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej tematem jest analiza różnic w widzeniu polityki przez emigrację zwaną londyńską i Jerzego Giedroycia oraz jego współpracowników.
Tom ukazał się nakładem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Warszawa 2007.

Książkę udostępniamy w ramach projektu Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Józef Czapski: Życie i dzieło. Materiały z sesji zorganizowanej w Lublinie w dniach 26-28 maja 1993 r.

W dniach 26-29 maja 1993 r. odbył się w Lublinie cykl spotkań poświęconych zmarłemu w styczniu tego roku Józefowi Czapskiemu. Broszura zawiera niektóre referaty i fragmenty dyskusji. Organizatorami wydarzenia były: Teatr NN (Centrum Kultury w Lublinie), Muzeum Lubelskie - Zamek i Muzeum Archidiecezjalne w Lublinie. Współpracowały: MDK im. Vetterów, Biblioteka KUL, Biblioteka UMCS i Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Uczestniczyli: A. Bagłajewski, J. Bolewski SJ, T. Chrzanowski, T. Gryglewicz, W. Karpiński, M. Kitowska-Łysiak, M. Komar, E. Kuryluk, D. Kudelska, J. Marciniak, R. Miłek, A. Osęka, W. Panas, J. Przewłocki, M. Sikorowski, B. Toruńczyk, A. Tyszczyk, M. Zagańczyk.

Edward Chuchnowski: „Oddziaływanie paryskiej „Kultury” na środowisko intelektualne Warszawy w latach 1964 - 1969”

Broszura wydana nakładem Departamentu Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Warszawa 1978. Publikacja została odtajniona decyzją szefa Urzędu Ochrony Państwa w 1997 r. (patrz: andotacja na okładce). Tom pochodzi z Archiwum Instytutu Literackiego.

Katalog biblioteczki